Учебна програма

 

 

Тема

Форма

1.

Основни понятия от общата теория на статистиката ( статистически съвкупности и извадки, измерителни скали, общ преглед на статистическите методи, прилагани във физическото възпитание)

Л

2.

Обща характеристика на SPSS, дефиниране на променливи, въвеждане на данни, трансформиране на променливи.

У

3.

Характеристика на разпределението на количествени променливи (вариационен анализ).

Л, У

4.

Статистически методи за разработване на нормативи (сигмален метод, Z и Т-оценки).

 

Л, У

5.

Корелационен анализ.

Л, У

6.

Параметрични критерии за проверка на хипотези.

Л, У

7.

Обработка на данни от педагогически експеримент.

Л, У

 

 

 

Указания за ползване на учебното помагало

 

Настоящото учебно помагало е структурирано в съответствие с учебната програма по дисциплината „Статистически методи във физическото възпитание” за магистърска програма „Физическо възпитание”. На страниците, предвидени за всяка от темите има линкове към:

·        Теоретичния материал по темата;

·        Задачите за разучаване на съответния анализ със SPSS и тези, залегнали в изпитния проект;

·        Учебни филми с решенията на задачите за разучаване. За да могат да се възпроизведат трябва да имате инсталиран Flash Player. За да се стартира даден филм е необходимо да се активира съответния линк и да се кликне на два пъти последователно Run. В началото на демонстрацията е изписана темата, за която се отнася и текста на задачата, чието решение е онагледено (това са задачите за разучаване). След това може да бъде проследен алгоритъмът за решение на задачата. В случай, че е необходимо, скоростта на появяване на отделните кадри може да се регулира с навигационните бутони в долния край на екрана. След приключване на демонстрацията, учебният филм се затваря автоматично;

·        Интерактивни тестове. В тях е онагледено решението на задачите от изпитния проект и студентите биха могли да ги ползват във времето за самостоятелна работа. Те се активират по аналогичен на учебните филми начин, но след изписване на текста на задачата студентът трябва да реализира алгоритъма, като кликва с мишката в съответните менюта, диалогови прозорци, бутони и т.н.  На местата, на които се изисква изписване на текст, същият се появява автоматично. При правилно осъществяване на стъпка от алгоритъма се появява надпис Correct. В случай, че стъпката е осъществена неправилно се появява съобщение Error. След две последователни неправилни кликвания тестът продължава, но за крайния резултат се отчита грешка. Тестът се счита успешно положен, ако 75% от стъпките са осъществени   правилно. Резултатът от тези тестове не участва във формирането на крайната оценка по модула.

 

Протичане на заниманията

Учебните занимания в редовната форма протичат в следната последователност – преподавателят запознава студентите с предвидения в учебната програма теоретичен материал, след което се пристъпва към практическата част на заниманието. Към всяка от темите има предвидени по 2 задачи – първата е за разучаване, а втората е част от изпитния проект. Първата се решава под ръководството на преподавателя. Студентите се запознават с начина на представяне и интерпретиране на резултатите от обработката. Втората задача се решава самостоятелно, резултатите се записват в изпитния проект (раздел ІІІ), а отговорите на поставените въпроси се попълват във времето за самостоятелна работа на студента.

При обучение в дистанционна форма студентите трябва да извършат самостоятелно посочените дейности, като за практическото решаване на задачите ползват алгоритмите за работа със SPSS, описани в помагалото, учебните филми и интерактивните тестове.

 

Изпитни изисквания

 

За успешно приключване на учебната дисциплина студентите трябва да владеят понятийния апарат по темите, описани в учебната програма и теоретичната част на заниманията. Уменията да обработят, представят и интерпретират научна информация магистрите демонстрират с изготвянето на изпитния проект, представен в раздел ІІІ. По избор, проектът може да се впише на ръка в настоящото помагало или да се попълни в предоставения файл с макет на изпитния проект (Ph_education_exam.doc).

Изпитът се провежда под формата на събеседване върху анализите, залегнали в изпитния проект.

 

Литература

  

 1. Аркадиев, Д. (2003) Статистика – Учебник за студенти от икономически специалности, Стара Загора
 2. Брогли, Я., Л. Петкова (19  ) “Статистически методи в спорта”, МиФ, С
 3. Гигова, В. (1999) “Статистическа обработка и анализ на данни”, учебно помагало за студентите от магистърска степен на НСА, С.
 4. Дамянова, Р., В. Гигова (2000) “Статистически методи в спорта”, ръководство за студентите от бакалавърска степен на НСА, С.
 5. Калоянов, Т. (2004) Статистика, „Тракия”, С.
 6. http://1.nsa-virtualeducation.com/index.htm
 7. http://bg.wikipedia.org/wiki/Статистика
 8. http://www.fmi.uni-sofia.bg/fmi/statist/lectures/stat1/stat.htm
 9. http://www.psychstat.smsu.edu/
 10. http://www.statsoft.ru/home/
 11. http://www.sportsci.org/
 12. http://cmamucmuka.hit.bg/
 13. http://wiki.stat.ucla.edu/socr/index.php/EBook
 14. Vincent,W. (1994) Statistics in Kinesiology, Human Kinetics,  Northridge