Задачи за разучаване

 

: Задача за разучаване 6.1.

Изчислете t-критерия на Стюдънт за независими извадки и установете съществуват ли статистически значими разлики между резултатите на експериментална и контролна група в тест 30 м. гладко бягане (t1_1) при І-во изследване.

Представяне на резултатите от обработката:

Показател

Експериментална

Контролна

d

t

P(t)

n1

`C1

S1

n2

`C2

S2

30 m.

25

6,17

0,37

25

6,26

0,35

0,09

0,90

62,93

Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт при k=n1+n2-2=48 и a=0.05 е равна на 2,01 (виж приложение 8).


 

: Задача за разучаване 6.2.

Изчислете t-критерия на Стюдънт за зависими извадки и установете статистическата достоверност на прираста на резултатите в тест 30 м. гл. б. (t1_1 и t1_2). 

Представяне на резултатите от обработката:

Показател

n

І изследване

ІІ изследване

d

t

P(t)

`C1

S1

`C2

S2

1

30 m. I izsledvane

30 m. II izsledvane

50

6,22

0,36

5,90

0,46

-0,32

7,65

100,00

Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт при k=n-1=49 и a=0.05 е равна на 2,01 (виж приложение 8).

 

: Задача за разучаване 6.3.

Изчислете t-критерия на Стюдънт за зависими извадки и установете статистическата достоверност на прираста на резултатите на експериментална и контролна група в тест „Совалка”. (t2_1 и t2_2).

Представяне на резултатите от обработката:

Тест “Совалка”

І

изследване

ІІ изследване

d

t

P(t)

`C1

S1

`C2

S2

Експериментална

14,77

0,64

13,36

0,63

-1,41

14,51

100,00

Контролна

14,72

0,50

14,61

0,42

-0,11

3,52

99,80

Забележка: Критичната стойност на t-критерия на Стюдънт при k=n-1=24 и a=0.05 е равна на 2,08 (виж приложение 8).

 

Задачи от изпитния проект

 

Задача 5.  Сравнете резултатите в тест “Совалка” на експериментална и контролна група при І-во и ІІ-ро изследване.

Задача 6.  Осъществете необходимите изчислителни процедури, за да установите настъпили ли са статистически значими промени в резултатите в тестове „Жонглиране с топка” и „Комбинирана тест”.

 

 


.