Задачи за разучаване

 

 : Задача за разучаване 5.

По данните от файла Ph_education.sav изчислете коефициентите на обикновена линейна корелация на Пирсън между резултатите в четирите теста при І изследване.

Представяне на резултатите от обработката.

 

30 m.

Совалка

Жонглиране

Комбиниран тест

30 m.

1,000

 

 

 

Совалка

0,066

1,000

 

 

Жонглиране

0,075

-0,242

1,000

 

Комбиниран тест

0,139

0,303

-0,442

1,000

Забележка: Критичната стойност на коефициента на Пирсън при n=50 и a=0,05 е равна на 0,27.

 

Задачи от изпитния проект

 

Задача 4.  Изследвайте зависимостите между тестовете при ІІ изследване.