Задачи за разучаване

 

: Задача за разучаване 2.1

:      Дефинирайте променливите group, t1_1 и t1_2, описани в приложение 1 и въведете стойностите от таблица 2.6. Съхранете файла с данни, като за наименование посочите факултетния си номер.

    

: Задача за разучаване 2.2

По данните от файла Ph_education.sav изчислете прираста на резултатите в тест 30 м. гл. б. (t1_2 - t1_1), като на производната променлива дадете наименованието Р1 и етикет „Прираст в 30 м”.

 

: Задача за упражнение 2

Изчислете прираста на резултатите в тест „Совалка” (t_2_2-t_2_1), като на производната променлива дадете наименованието Р2 и етикет Прираст в „Совалка”.