5.1. Въведение

 

Корелационният анализ се прилага за:

За целта се ползват коефициенти на корелация. В зависимост от естеството и броя на променливите величини, те могат да бъдат различни, но стойността им винаги е в границите от -1 до +1, което дава възможност да се интерпретират по един и същи начин, показан на фиг. 5.1:

 

 

 

 

 

 

 

 

Фиг. 5.1

 

5.2. Видове коефициенти на корелация

 

Важен момент при прилагане на корелационния анализ е изборът на подходящ корелационен коефициент.

В практиката се прилагат и някои производни коефициенти:

 

5.3. Статистическа значимост на коефициентите на корелация

 

Статистическата обработка се основава на данни от извадка, а стремежът на изследователя е да обобщи заключенията за генералната съвкупност. Поради това се налага проверка на хипотезата доколко наблюдаваната в извадката зависимост може се проявява и в изследваната генерална съвкупност. За целта се проверява статистическата значимост на коефициентите на корелация. Изчислената емпирична стойност на коефициента (remp) се сравнява с критичната стойност (ra), която се отчита от приложение при степени на свобода k=n-2. Решението се взема по следния начин:

Критичните стойности на коефициента на Пирсън  са представени в приложение 6, а за коефициента на Спирмън – в приложение 7.