НСА "В. Левски""""

Магистърска програма

Физическо възпитание

Статистически методи във физическото възпитание

  

 

 

 

Начало І Въведение І Тема 1 І Тема 2 І Тема 3 І Тема 4 І Тема 5 І Тема 6 ІТема 7 I

 

І Изпитен проект I Записки |  Данни  SPSSДанни Excel |

 Целта на учебната дисциплина "Статистически методи във физическото възпитание" е да се задълбочат познанията на студентите по отношение на приложението на статистически методи в научните изследвания. В учебната дисциплина са застъпени вариационен, корелационен анализ и параметрични критерии за проверка на хипотези. Практическата част от обучението е насочена към овладяване на специализирания програмен продукт SPSS.

След овладяване на учебното съдържание студентите трябва да могат:

1. Да организират бази данни, да дефинират и въвеждат променливи в SPSS;

2. Да подбират и прилагат подходящ статистически анализ, съобразен с изследователските си задачи и естеството на променливите величини;

3. Да представят и интерпретират по коректен начин резултатите от статистическата обработка на данните;

4. Самостоятелно да обработят и анализират данни за изготвяне на научен продукт - статия, дипломна работа и др.